Обявление за инвестиционно намерение 04-21.06.2021 Print

ОБЯВЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от ФРУТ ЛОГИСТИК ООД, ЕИК 201450155 гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 82, ет. 6, офис 601, За контакт: 0892/260149, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.fruktiera.com

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че ФРУТ ЛОГИСТИК ООД има следното инвестиционно предложение:

- Засаждане на трайни насаждения - ябълки в КИ № 48372.15.7, на площ от 32 дка, м. Бозалъка, с. Мирово, ЕКАТТЕ 48372, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора“.

- Изграждане на „Система от мрежи за защита от градушки, птици и насекоми“, заедно с опорна конструкция етап 1 и етап 2 на трайни насаждения ябълки с обща площ по котвите 32 дка, КИ № 48372.15.7, м. Бозалъка, в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора.

1. Резюме на предложението:

- Засаждането на трайните насаждения ще се осъществи в КИ № 48372.15.7, м. Бозалъка, с. Мирово, ЕКАТТЕ 48372, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора“ в съответствие с най-добрите практики в тази област. Насажденията ще се отглеждат по интензивен метод на производство.

- Системата от мрежи за защита от градушки, птици и насекоми – в КИ № 48372.15.7, м. Бозалъка, с. Мирово, ЕКАТТЕ 48372, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора“, ще предпазва насажденията от неблагоприятни метеорологични явления и нападения от птици и насекоми.

ИНВЕСТИТОР: „ФРУТ ЛОГИСТИК“ ООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: „Терра Витис“ ЕООД – земеделски производител, ЕТ „НТТ – Христо Николов“ – земеделски производител, ЗП Мария Димитрова Тошева, „Агромид-2004“ ООД – земеделски производител, „Рашев – 2015“ ЕООД – земеделски производител, ЗП Маню Колев Манев – земеделски производител.

При реализиране на инвестиционното предложение и експлоатацията му не се предвижда генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Реализирането на инвестиционното предложение и експлоатацията му, няма да окажат негативно влияние върху околната среда.

 

Дата на публикуване: 21.06.2021 г.